پروژه مسکونی ۴۰ واحدی جنت اباد

پروژه ۴۰ واحدی جنت اباد در متراژ ۴۵۰۰ متر زیر بنا در جنت اباد جنوبی در سال ۹۳ تا ۹۵ با بلوک های ورتان اجرا شده