پروژه پارکینگ طبقاتی و بازار گل تهران

پروژه ثامن

پروژه پارکینگ طبقاتی ثامن با ۱۲ طبقه که ۳ طبقه ان پارکینگ و باقی طبقات مجتمع تجاری واقع در میدان بهمن در سال ۹۴ تا ۹۶ به متراژ ۱۲۰۰۰ هزار متر با بلوک های ورتان اجرا شده است .