اجرای انواع کول های بتنی در میله و انباره چاه

اجرای کول میله

کول های میله که به صورت گرد میباشند به یک صورت اجرا میشودو به صورت عمودی روی هم قرار میگیرن  که دیواره عمودی چاه را تثبیت میکنن

 

اجرای کول انباره چاه به صورت لانه زنبوری

ابندا انباره چاه را به صورت مثلثی شکل چاه کن میکنه که قاعده و ابعاد ان باتوجه به نیاز ساختمان و نظر مهندس میباشد

کول های انباری یک ردیف در پایین چیده میشوند و ردیف بعدی بروی ردیف اولی در قسمتهای فرو رفتگی قرار میگیرد

و هر ردیف که برروی ردیف قبلی قرار میگیرد یک عدد کم میشود و این کار در طول انباره نیز ادامه پیدا میکند.