پروژه ۳۰ واحدی فردوس غرب

پروژه فردوس غرب خ شبنم در سال ۹۵ به متراز ۳۰۰۰ هزار متر ۳۰ واحدی